تعرفه نظافت منزل

  • نظافتچی خانم 8 ساعت کاری
  • نظافتچی آقا 8 ساعت کاری
  • نظافتچی آقا 4 ساعت کاری
$400
/نظافتچی خانم 8 ساعته
$400
/ نظافتچی آقا 8 ساعت کاری
$290
/ نظافتچی آقا 4 ساعته
تماس با ما

تعرفه نظافت شرکت

  • نظافتچی خانم 8 ساعت کاری
  • نظافتچی آقا 8 ساعت کاری
  • نظافتچی آقا 4 ساعت کاری
$400
/ نظافتچی خانم 8 ساعته
$400
/ نظافتچی آقا 8 ساعته
$ 290
/ نظافتچی آقا 4 ساعته
تماس با ما

تعرفه نظافت ساختمان

  • نظافتچی آقا 8 ساعت کاری
  • نظافتچی آقا 6 ساعت کاری
  • نظافتچی آقا 4 ساعت کاری
$ 400
/ نظافتچی آقا 8 ساعته
$ 340
/ نظافتچی آقا 6 ساعته
$ 290
/ نظافتچی آقا 4 ساعته
تماس با ما